Close

   
 
          
 


Presentació

Saint George's School és un centre privat no concertat de caràcter aconfessional. Està situat a Fornells de la Selva a cinc minuts de la ciutat de Girona en un entorn natural i tranquil.


Va néixer l'any 1988 amb l'objectiu d'oferir una educació de qualitat i bilingüe on la llengua anglesa està present en totes les activitats educatives que genera l'escola. Els ensenyaments impartits en el centre s'ajusten a la legislació vigent (LOE) per la qual s'estableix l'Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat a Catalunya.


  La nostra pedagogia està basada en:
 • L'educació integral de l'alumne/a en totes les seves àrees de desenvolupament personal i acadèmic.
 • El seguiment emocional de l'alumne/a buscant pautes de projecció personal en coresponsabilitat amb la família.
 • La motivació dels hàbits de treball per estimular l'autoesforç i afavorir l'adquisició de competències i estratègies.
 • L'alumne/a com a protagonista actiu i els agents educatius com a mediadors i potenciadors de l'adquisició d'aprenentatges.
 • Una metodologia orientada a potenciar el treball en equip, l'autonomia i el sentit de la responsabilitat.
 • Un sistema de valors encaminats a desenvolupar la iniciativa de l'alumne/a, formar-lo en el respecte als drets i llibertats fonamentals i preparar-lo per participar activament i críticament en la vida social i cultural.
 • L'estimulació de les diferents habilitats artístiques, musicals i esportives com a àrees transversals i complementàries de l'educació dels nostres alumnes per aconseguir una vida saludable i culturalment rica.
 • L’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació amb equipaments a cada aula de pissarres digitals interactives, a més de aules d’informàtica per a cada etapa.

La formació musical, artística i esportiva complementa de forma transversal el desenvolupament acadèmic de l'alumne/a. Es fomenta el desenvolupament de les capacitats necessàries per a la realització de dos processos bàsics: el de la percepció de representacions plàstiques, musicals i motrius, i el de l'expressió de sentiments i idees a través d'aquests mateixos mitjans.


 • Educació musical: Es planteja com un instrument integral d'educació. L'objectiu principal és educar musicalment els alumnes desenvolupant la capacitat d'escolta activa i d'interpretació pròpia adquirint una adequada cultura musical. L'aprenentatge es realitza a través de tres mitjans: la veu, la pràctica instrumental i l'expressió corporal.
 • Educació visual i plàstica: Es treballa a partir del coneixement i interpretació de la imatge estimulant la creativitat dels alumnes i plantejant la lectura de les imatges com un acte comunicatiu.
 • Educació física i esportiva: Es desenvolupa a partir de diferents àrees (psicomotricitat, natació i educació física). Es promou l'educació integral dels alumnes intervenint a través de la motricitat com a finalitat i com a instrument per a la pràctica esportiva entenent l'activitat física com un hàbit de vida saludable.

L'escola disposa d'un Departament d'Orientació i Diagnòstic dirigit per professionals amb formació psicopedagògica i logopèdica que atén les necessitats del nostre alumnat, ajudant a descobrir i potenciar les seves capacitats intel·lectuals, afectives i acceptar les pròpies qualitats i limitacions per tal que arribin al màxim rendiment de les seves possibilitats. D'aquesta manera s'ajuda a:

 • Avaluar les habilitats dels estudiants de forma col·lectiva i/o individual i atendre les demandes d'orientació i diagnòstic que es generin en les diferents etapes.
 • Plantejar propostes d'intervenció psicoeducativa en coordinació amb el personal docent de l'escola i les famílies dels alumnes.
 • Atendre els alumnes amb necessitats educatives específiques per tal que rebin una atenció educativa i pedagògica adequada a les seves necessitats singulars des del moment en què aquestes són detectades i valorades.
 • Orientar el nostre alumnat en la seva trajectòria professional i/o universitària.leer más

Esdeveniments

Matrícula oberta curs escolar 2017-18. Sol·licita visita.

     

Click Edu


 
 
C/ Josep Pla 2-4, Urbanització Fornells Park. - Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69 - 17458 Fornells de la Selva  |   Avís legal info@saintgeorgeschool.es