Close

   
 
          
 

Infants

El segon cicle de l'educació infantil és una etapa fonamental on es continuen produint importants canvis a nivell físic, cognitiu, afectiu i social. És per tot això que l'escola donarà rellevància, seguint el currículum establert pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, al desenvolupament de les àrees de coneixement i experiència:


 • Descoberta d'un mateix i dels altres
 • Descoberta de l'entorn
 • Comunicació i llenguatges


Capacitats


Al llarg del segon cicle d'Educació Infantil es treballarà per aconseguir que els infants adquireixin unes capacitats bàsiques i necessàries per iniciar l'etapa d'Educació Primària.

  El treball educatiu es dirigeix a aconseguir que els nens i les nenes siguin capaços de:
 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tant a nivell de motricitat fina com gruixuda.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes.
 • Introduir-se en les habilitats bàsiques per a l'aprenentatge de la lectoescriptura en anglès i en català.
 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges (musical, artístic, etc)
 • Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
 • Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
 
 
C/ Josep Pla 2-4, Urbanització Fornells Park. - Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69 - 17458 Fornells de la Selva  |   Avís legal info@saintgeorgeschool.es