Close

   
 
          
 

Nursery

Es planteja una educació integral a partir d'una organització i programació d'acord amb les necessitats maduratives, afectives i de relació dels nens i les nenes.
  Objectius:
 • Col·laborar en el desenvolupament ple i harmoniós de les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants.
 • Progressar en el constant descobriment i coneixement personal.
 • Formar una imatge positiva d'ells mateixos.
 • Possibilitar la relació amb els altres.
 • Desenvolupar l'aprenentatge i el benestar dels nens/es.

            


  Competències educatives
 • Dominar progressivament el propi cos, les seves necessitats i les habilitats que va adquirint, identificant-se ell mateix com a persona i esforçant-se per manifestar i expressar les pròpies emocions, sentiments i necessitats.
 • Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs, higiene i neteja personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals.
 • Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l'adquisició d'hàbits de comportament social i en la integració en el grup.
 • Comprendre el llenguatge adult i el dels altres infants, tant en anglès com en català. Comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.
 • Representar objectes i accions de la vida diària mitjançant el joc simbòlic i els diferents llenguatges: corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.
 • Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions entre els objectes segons les seves característiques perceptives i les pròpies vivències. 
 
C/ Josep Pla 2-4, Urbanització Fornells Park. - Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69 - 17458 Fornells de la Selva  |   Avís legal info@saintgeorgeschool.es