Close

   
 
          
 

Batxillerat

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se als posteriors estudis superiors o a la vida professional.

El Batxillerat té una durada de dos cursos. Els alumnes el cursen entre els 16 i els 18 anys. S'estructura en un únic cicle i en tres modalitats de les quals Saint George's School ofereix les següents:


  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

Les matèries estan organitzades en dues grans parts:

  • Part comuna, que és igual per a tots els alumnes. Està formada per les matèries comunes i la tutoria.
  • Part diversificada, que és la que canvia d'uns alumnes als altres perquè està formada per les matèries que cada alumne/a ha de triar. Comprèn:
    • Matèries de cada modalitat
    • Matèries optatives
    • Treball de recerca

Aquesta etapa de formació acadèmica té com a objectiu que l'alumnat adquireixi una metodologia adient i una visió del món des de bases sòlides. Saint George's School té com a fita primordial portar els seus alumnes a entrar en els estudis superiors que desitgin amb les màximes garanties d'afrontar-los amb èxit acadèmic i personal.

Entenem aquesta etapa com una intensa preparació acadèmica en la qual s'estableixen les bases d'un aprenentatge autònom i formació contínua per a l'exercici de les activitats professionals. Pretenem formar joves que sàpiguen adaptar-se a la societat actual amb rigor, coherència i serietat, desenvolupant un sentit crític acompanyat d'una maduresa personal.


Eduquem els nostres alumnes en la responsabilitat personal i comunitària la qual cosa permet adquirir una consciència ètica i cívica que ajuda els alumnes a desenvolupar-se en la societat plural en què vivim i promou els valors democràtics.
 
 
C/ Josep Pla 2-4, Urbanització Fornells Park. - Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69 - 17458 Fornells de la Selva  |   Avís legal info@saintgeorgeschool.es