Close

   
 
          
 

Primària

L'Educació Primària és l'etapa que engloba els nens i les nenes des dels 6 als 12 anys i s'estructura en tres cicles de dos cursos cadascun:


  • Cicle inicial (de 6 a 8 anys)
  • Cicle mitjà (de 8 a 10 anys)
  • Cicle superior (de 10 a 12 anys)

Es planteja un treball educatiu tenint en compte l'educació integral dels alumnes i dins el marc del currículum de l'educació primària establert per la LOE.


La finalitat bàsica d'aquesta etapa, i on l'escola posa tots els esforços i recursos, és la de proporcionar a l'alumnat uns bons aprenentatges instrumentals que afavoreixen el desenvolupament de les capacitats cognitives, motrius i afectives, les quals fan que els nostres alumnes progressin adequadament al nivell establert en les competències bàsiques següents:

    Competències bàsiques:
  • Les competències comunicatives
  • Les competències metodològiques
  • Les competències personals
  • Competències específiques centrades en conviure i habitar el món

L'anglès continua essent la llengua vehicular de totes les àrees, excepte en la impartició de la llengua autòctona (català) i la llengua estatal (castellà).

Saint George's School promociona la imatge del professor-tutor que té la responsabilitat del seguiment individual i grupal dels alumnes, ajudat dels altres professors especialistes i serà, al mateix temps, el vehicle d'informació i d'intercanvi entre l'escola i els pares a través d'entrevistes, informes trimestrals i en qualsevol cas que sigui necessària alguna intervenció.


L'Educació Primària a Saint George's School crea eines, recursos, metodologies per tal d'assolir unes bones bases personals i acadèmiques imprescindibles a fi de consolidar uns estudis posteriors. El treball individual, grupal i de cicle, d'investigació i de recerca, de curiositat, d'experimentació i d'aproximació al món es porta a terme a través del treball diari i la realització de diferents projectes transversals amb l'ús de les noves tecnologies.


L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat serà contínua i global, de manera que es tindrà en compte el progrés de l'alumnat en el conjunt de les àrees del currículum.

 
 
C/ Josep Pla 2-4, Urbanització Fornells Park. - Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69 - 17458 Fornells de la Selva  |   Avís legal info@saintgeorgeschool.es